Wednesday, 20/10/2021 - 04:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Lương

ba công khai năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

BIÊN BẢN HỌP CƠ QUAN

V/v công khai cấp bổ sung dự toán  ngân sách năm 2021

 

   Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Được sự nhất trí của Thủ trưởng đơn vị.

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại trường THCS Phúc Lương tổ chức cuộc họp công khai cấp bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 với các nội dung sau:

I. Thành phần:

Tổng số CB, GV, NV gồm: 22 người.

Có mặt: 21/21 người.

Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ     Chức vụ: Hiệu trưởng

Thứ ký: Bà Đào Thị Thuỷ                     Chức vụ: GV- Thư kí hội đồng

II. Nội dung:

Công khai cấp bổ sung dự toán Ngân sách năm 2021: Tổng dự toán: 6.300.000 (Quyết định số 125QĐ-PGDĐT ngày 01/03/2021 của Phòng GD&ĐT Đại Từ cấp bổ sung kinh phí năm 2021: phí cập nhật phần mềm misa, cổng thông tin điện tử )

Thời gian công khai: Từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021.     

Buổi họp kết thúc vào 9h30phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu đơn vị./.

 

 THƯ KÝ

 

 

 

 

Đào Thị Thuỷ

CHỦ TỌA

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Số: 17 /QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai cấp bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021

của trường THCS Phúc Lương

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

    Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

   Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

    Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-PGDĐT ngày 01/03/2021 của Phòng GD&ĐT Đại Từ về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị dự toán thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

    Xét đề nghị của Bộ phận kế toán,       

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

    Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Trường THCS Phúc Lương.

(Theo biểu đính kèm)

    Thời gian công khai: Từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Điều 3. Bộ phận Kế toán và các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Đại Từ;

- Trường THCS Phúc Lương;

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Số :18 /BC-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Phúc Lương, ngày  03 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO  

Thực hiện công khai cấp bổ sung dự toán thu Ngân sách năm 2021

 

    Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

   Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ quyết định về thực hiện công khai dự toán bổ sung thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2021;

Trường THCS Phúc Lương báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2021như sau:

1. Hình thức công khai: Công khai qua họp và niêm yết tại bảng tin ba công khai trụ sở trường THCS Phúc Lương

2. Nội dung công khai: Công khai cấp bổ sung dự toán Ngân sách năm 2021: Tổng dự toán: 6.300.000 (Quyết định số 125QĐ-PGDĐT ngày 01/03/2021 của Phòng GD&ĐT Đại Từ cấp bổ sung kinh phí năm 2021: phí cập nhật phần mềm misa, cổng thông tin điện tử )

Thời gian công khai: Từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021.     

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Đại Từ;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai

  Cấp bổ sung dự toán thu Ngân sách nhà nước cấp năm 2021

 

    Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

   Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hôm nay, vào hồi  9h00 phút ngày 05 tháng 04 năm 2021 tại trường THCS Phúc Lương.

I. Thành phần:

Tổng số CB, GV, NV gồm: 22 người.

Có mặt: 22/22  người

Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ       Chức vụ: Hiệu trưởng

Thứ ký: Bà Đào Thị Thuỷ                       Chức vụ: GV- Thư kí hội đồng

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu Ngân sách năm 2021 với nội dung sau:

- Nội dung công khai: Công khai cấp bổ sung dự toán Ngân sách năm 2021: Tổng dự toán: 6.300.000 (Quyết định số 125QĐ-PGDĐT ngày 01/03/2021 của Phòng GD&ĐT Đại Từ cấp bổ sung kinh phí năm 2021: phí cập nhật phần mềm misa, cổng thông tin điện tử )

- Thời gian công khai: Từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021

- Hình thức công khai: Công khai qua họp và niêm yết tại bảng tin ba công khai trụ sở trường THCS Phúc Lương

Trường THCS Phúc Lương lập biên bản xác nhận hết thời gian công khai, trong thời gian niêm yết công khai 30 ngày nhà trường không nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại về nội dung công khai.

Biên bản lập xong hồi 9h30 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ

 

 

 

Đào Thị Thuỷ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

             Phúc Lương, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Số:    /QĐ-THCS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày  26  tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, Bô Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Bộ phận kế toán.       

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2020-2021 của Trường THCS Phúc Lương.

( Có phụ biểu chi tiết đính kèm)

Thời gian công khai: Từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 25/7/2021.

Hình thức công khai: trên website http://thcsphucluong.daitu.edu.vn và tại Bảng tin nhà trường.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Điều 3. Bộ phận Kế toán và các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Đại Từ;

- Trường THCS Phúc Lương;

- Lưu: VT, KT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

PHỤ BIỂU

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021.

( Kèm the

 

 

 

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021.

 

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, Bô Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

   Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

   Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Hôm nay, vào hồi  9h00 phút ngày 26 tháng 07 năm 2021 tại trường THCS Phúc Lương.

I. Thành phần:

Tổng số CB, GV, NV gồm: 21 người.

Có mặt: 19/19  người ( vắng 02 đ/c GV HĐ)

Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ       Chức vụ: Hiệu trưởng

Thứ ký: Bà Đào Thị Thuỷ                       Chức vụ: GV- Thư kí hội đồng

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021 với nội dung sau:

- Nội dung công khai: +  Chính sách miễn, giảm học phí

                                    + Chính sách hỗ trợ chi phí học tập

                                           + Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập

- Thời gian công khai: Từ ngày 25/06/2021 đến hết ngày 25/07/2021.     

- Hình thức công khai: trên website http://thcsphucluong.daitu.edu.vn và tại bảng tin ba công khai trụ sở trường THCS Phúc Lương

Trường THCS Phúc Lương lập biên bản xác nhận hết thời gian công khai, trong thời gian niêm yết công khai 30 ngày nhà trường không nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại về nội dung công khai.

Biên bản lập xong hồi 9h30 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ

( Đã ký)

 

 

 

Đào Thị Thuỷ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ
TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Số:    /QĐ-THCS    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày  26  tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2020-2021 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, Bô Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;
Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của Bộ phận kế toán.    
QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2020-2021 của Trường THCS Phúc Lương.
( Có phụ biểu chi tiết đính kèm)
Thời gian công khai: Từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 25/7/2021.
Hình thức công khai: trên website http://thcsphucluong.daitu.edu.vn và tại Bảng tin nhà trường.
    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Điều 3. Bộ phận Kế toán và các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Đại Từ;
- Trường THCS Phúc Lương;
- Lưu: VT, KT    HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Thuỷ


PHỤ BIỂU 
Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021.
( Kèm theo QĐ số   ngày  26 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lương)

STT    Nội dung    Số người    Số tiền (đồng)    Ghi chú
I    Học kì 1            
1    Đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí    186    10.848.000    
    + Miễn 100%    18    1.440.000    
    + Giảm 70%    168    9.408.000    
2    Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập    18    7.200.000    
3    Đối tượng được nhận học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
    0    0    
I    Học kì 2            
1    Đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí    186        
    + Miễn 100%    15    1.500.000    
    + Giảm 70%    171    11.970.000    
2    Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập    14    7.000.000    
3    Đối tượng được nhận học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
    0    0    

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ
TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN
Xác nhận kết quả niêm yết Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021.

    Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, Bô Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;
Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
   Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
   Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Hôm nay, vào hồi  9h00 phút ngày 26 tháng 07 năm 2021 tại trường THCS Phúc Lương.
I. Thành phần:
Tổng số CB, GV, NV gồm: 21 người.
Có mặt: 19/19  người ( vắng 02 đ/c GV HĐ) 
Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ       Chức vụ: Hiệu trưởng
Thứ ký: Bà Đào Thị Thuỷ                       Chức vụ: GV- Thư kí hội đồng
II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021 với nội dung sau:
- Nội dung công khai: +  Chính sách miễn, giảm học phí
                                    + Chính sách hỗ trợ chi phí học tập
                                           + Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
- Thời gian công khai: Từ ngày 25/06/2021 đến hết ngày 25/07/2021.      
- Hình thức công khai: trên website http://thcsphucluong.daitu.edu.vn và tại bảng tin ba công khai trụ sở trường THCS Phúc Lương
Trường THCS Phúc Lương lập biên bản xác nhận hết thời gian công khai, trong thời gian niêm yết công khai 30 ngày nhà trường không nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại về nội dung công khai.
Biên bản lập xong hồi 9h30 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.
THƯ KÝ
( Đã ký)

Đào Thị Thuỷ    HIỆU TRƯỞNG


  Nguyễn Thị Bích Thuỷ

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ
TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Số:    /QĐ-THCS    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày  26  tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2020-2021 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, Bô Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;
Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của Bộ phận kế toán.    
QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm 2020-2021 của Trường THCS Phúc Lương.
( Có phụ biểu chi tiết đính kèm)
Thời gian công khai: Từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 25/7/2021.
Hình thức công khai: trên website http://thcsphucluong.daitu.edu.vn và tại Bảng tin nhà trường.
    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Điều 3. Bộ phận Kế toán và các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Đại Từ;
- Trường THCS Phúc Lương;
- Lưu: VT, KT    HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Thuỷ


PHỤ BIỂU 
Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021.
( Kèm theo QĐ số   ngày  26 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lương)

STT    Nội dung    Số người    Số tiền (đồng)    Ghi chú
I    Học kì 1            
1    Đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí    186    10.848.000    
    + Miễn 100%    18    1.440.000    
    + Giảm 70%    168    9.408.000    
2    Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập    18    7.200.000    
3    Đối tượng được nhận học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
    0    0    
I    Học kì 2            
1    Đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí    186        
    + Miễn 100%    15    1.500.000    
    + Giảm 70%    171    11.970.000    
2    Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập    14    7.000.000    
3    Đối tượng được nhận học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
    0    0    

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ
TRƯỜNG THCS PHÚC LƯƠNG

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Lương, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN
Xác nhận kết quả niêm yết Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021.

    Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, Bô Tài chính về việc quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật;
Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
   Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
   Căn cứ thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục vào đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Hôm nay, vào hồi  9h00 phút ngày 26 tháng 07 năm 2021 tại trường THCS Phúc Lương.
I. Thành phần:
Tổng số CB, GV, NV gồm: 21 người.
Có mặt: 19/19  người ( vắng 02 đ/c GV HĐ) 
Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ       Chức vụ: Hiệu trưởng
Thứ ký: Bà Đào Thị Thuỷ                       Chức vụ: GV- Thư kí hội đồng
II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội  năm 2020-2021 với nội dung sau:
- Nội dung công khai: +  Chính sách miễn, giảm học phí
                                    + Chính sách hỗ trợ chi phí học tập
                                           + Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
- Thời gian công khai: Từ ngày 25/06/2021 đến hết ngày 25/07/2021.      
- Hình thức công khai: trên website http://thcsphucluong.daitu.edu.vn và tại bảng tin ba công khai trụ sở trường THCS Phúc Lương
Trường THCS Phúc Lương lập biên bản xác nhận hết thời gian công khai, trong thời gian niêm yết công khai 30 ngày nhà trường không nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại về nội dung công khai.
Biên bản lập xong hồi 9h30 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.
THƯ KÝ
( Đã ký)

Đào Thị Thuỷ    HIỆU TRƯỞNG


  Nguyễn Thị Bích Thuỷ


 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 91
Tháng 10 : 1.374
Năm 2021 : 10.578